۱.کوره های آجرپزی با آجرثابت و آتش ثابت

در این کوره آجرها به صورت دایره ای چیده می شوند و یک برج آجری را تشکیل می دهند.آتش داخل کوره سبب پخته شدن آجرها می شود.

۲.کوره های آجرپزی با آجر ثابت و آتش رونده:

در این روش آجرها در طول کوره ریخته می شوند آتش داخل آن حرکت می کند،که حرکت کردن آتش داخل کوره سبب پخته شدن آجرها می شود.

۳. کوره های با آتش ثابت و آجر رونده:

این کوره ها بیشتر حالت مکانیزه ای می باشند.در این نوع کوره ها یک تونل آتش داریم که در وسط آن آتش با حجم زیادی به وسیله گاز ایجاد می شود.نحوه کار این نوع کوره ورودی و خروجی می باشد که از یک طرف آجر نپخته وارد می شوند و از طرف دیگر آجر پخته شده خارج می شوند.